Xenon Nucleus 121Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  121Xe     54     67     5/2      

Xenon Nucleus 121Xe Layered View

121Xe

 

121Xe

Xenon Nucleus 121Xe Front View

121Xe

Xenon Nucleus 121Xe Back View

121Xe

Xenon Nucleus 121Xe Left View

121Xe

Xenon Nucleus 121Xe Right View