Xenon Nucleus 120Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  120Xe     54     66     0      

Xenon Nucleus 120Xe Layered View

120Xe

 

120Xe

Xenon Nucleus 120Xe Front View

120Xe

Xenon Nucleus 120Xe Back View

120Xe

Xenon Nucleus 120Xe Left View

120Xe

Xenon Nucleus 120Xe Right View