Xenon Nucleus 119Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  119Xe     54     65     5/2      

Xenon Nucleus 119Xe Layered View

119Xe

 

119Xe

Xenon Nucleus 119Xe Front View

119Xe

Xenon Nucleus 119Xe Back View

119Xe

Xenon Nucleus 119Xe Left View

119Xe

Xenon Nucleus 119Xe Right View