Xenon Nucleus 118Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  118Xe     54     64     0      

Xenon Nucleus 118Xe Layered View

118Xe

 

118Xe

Xenon Nucleus 118Xe Front View

118Xe

Xenon Nucleus 118Xe Back View

118Xe

Xenon Nucleus 118Xe Left View

118Xe

Xenon Nucleus 118Xe Right View