Xenon Nucleus 117Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  117Xe     54     63     5/2      

Xenon Nucleus 117Xe Layered View

117Xe

 

117Xe

Xenon Nucleus 117Xe Front View

117Xe

Xenon Nucleus 117Xe Back View

117Xe

Xenon Nucleus 117Xe Left View

117Xe

Xenon Nucleus 117Xe Right View