Xenon Nucleus 116Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  116Xe     54     62     0      

Xenon Nucleus 116Xe Layered View

116Xe

 

116Xe

Xenon Nucleus 116Xe Front View

116Xe

Xenon Nucleus 116Xe Back View

116Xe

Xenon Nucleus 116Xe Left View

116Xe

Xenon Nucleus 116Xe Right View