Xenon Nucleus 115Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  115Xe     54     61     5/2      

Xenon Nucleus 115Xe Layered View

115Xe

 

115Xe

Xenon Nucleus 115Xe Front View

115Xe

Xenon Nucleus 115Xe Back View

115Xe

Xenon Nucleus 115Xe Left View

115Xe

Xenon Nucleus 115Xe Right View