Xenon Nucleus 114Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  114Xe     54     60     0      

Xenon Nucleus 114Xe Layered View

114Xe

 

114Xe

Xenon Nucleus 114Xe Front View

114Xe

Xenon Nucleus 114Xe Back View

114Xe

Xenon Nucleus 114Xe Left View

114Xe

Xenon Nucleus 114Xe Right View