Xenon Nucleus 113Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  113Xe     54     59     5/2      

Xenon Nucleus 113Xe Layered View

113Xe

 

113Xe

Xenon Nucleus 113Xe Front View

113Xe

Xenon Nucleus 113Xe Back View

113Xe

Xenon Nucleus 113Xe Left View

113Xe

Xenon Nucleus 113Xe Right View