Xenon Nucleus 112Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  112Xe     54     58     0      

Xenon Nucleus 112Xe Layered View

112Xe

 

112Xe

Xenon Nucleus 112Xe Front View

112Xe

Xenon Nucleus 112Xe Back View

112Xe

Xenon Nucleus 112Xe Left View

112Xe

Xenon Nucleus 112Xe Right View