Xenon Nucleus 111Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  111Xe     54     57     5/2      

Xenon Nucleus 111Xe Layered View

111Xe

 

111Xe

Xenon Nucleus 111Xe Front View

111Xe

Xenon Nucleus 111Xe Back View

111Xe

Xenon Nucleus 111Xe Left View

111Xe

Xenon Nucleus 111Xe Right View