Xenon Nucleus 110Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  110Xe     54     56     0      

Xenon Nucleus 110Xe Layered View

110Xe

 

110Xe

Xenon Nucleus 110Xe Front View

110Xe

Xenon Nucleus 110Xe Back View

110Xe

Xenon Nucleus 110Xe Left View

110Xe

Xenon Nucleus 110Xe Right View