Iodine Nucleus 139I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  139I     53     86     7/2      

Iodine Nucleus 139I Layered View

139I

 

139I

Iodine Nucleus 139I Front View

139I

Iodine Nucleus 139I Back View

139I

Iodine Nucleus 139I Left View

139I

Iodine Nucleus 139I Right View