Iodine Nucleus 136mI

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136mI     53     83     -6      

Iodine Nucleus 136mI Layered View

136mI

 

136mI

Iodine Nucleus 136mI Front View

136mI

Iodine Nucleus 136mI Back View

136mI

Iodine Nucleus 136mI Left View

136mI

Iodine Nucleus 136mI Right View