Iodine Nucleus 134mI

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134mI     53     81     -8      

Iodine Nucleus 134mI Layered View

134mI

 

134mI

Iodine Nucleus 134mI Front View

134mI

Iodine Nucleus 134mI Back View

134mI

Iodine Nucleus 134mI Left View

134mI

Iodine Nucleus 134mI Right View