Iodine Nucleus 132mI

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132mI     53     79     -8      

Iodine Nucleus 132mI Layered View

132mI

 

132mI

Iodine Nucleus 132mI Front View

132mI

Iodine Nucleus 132mI Back View

132mI

Iodine Nucleus 132mI Left View

132mI

Iodine Nucleus 132mI Right View