Iodine Nucleus 127I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127I     53     74     5/2     Stable  

Iodine Nucleus 127I Layered View

127I

 

127I

Iodine Nucleus 127I Front View

127I

Iodine Nucleus 127I Back View

127I

Iodine Nucleus 127I Left View

127I

Iodine Nucleus 127I Right View