Iodine Nucleus 118I

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  118I     53     65     -2      

Iodine Nucleus 118I Layered View

118I

 

118I

Iodine Nucleus 118I Front View

118I

Iodine Nucleus 118I Back View

118I

Iodine Nucleus 118I Left View

118I

Iodine Nucleus 118I Right View