Iodine Nucleus 118mI

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  118mI     53     65     -7      

Iodine Nucleus 118mI Layered View

118mI

 

118mI

Iodine Nucleus 118mI Front View

118mI

Iodine Nucleus 118mI Back View

118mI

Iodine Nucleus 118mI Left View

118mI

Iodine Nucleus 118mI Right View