Iodine Nucleus 116mI

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  116mI     53     63     -7      

Iodine Nucleus 116mI Layered View

116mI

 

116mI

Iodine Nucleus 116mI Front View

116mI

Iodine Nucleus 116mI Back View

116mI

Iodine Nucleus 116mI Left View

116mI

Iodine Nucleus 116mI Right View