Iodine Nucleus 114mI

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  114mI     53     61     -7      

Iodine Nucleus 114mI Layered View

114mI

 

114mI

Iodine Nucleus 114mI Front View

114mI

Iodine Nucleus 114mI Back View

114mI

Iodine Nucleus 114mI Left View

114mI

Iodine Nucleus 114mI Right View