Antimony Nucleus 139Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  139Sb     51     88     7/2      

Antimony Nucleus 139Sb Layered View

139Sb

 

139Sb

Antimony Nucleus 139Sb Front View

139Sb

Antimony Nucleus 139Sb Back View

139Sb

Antimony Nucleus 139Sb Left View

139Sb

Antimony Nucleus 139Sb Right View