Antimony Nucleus 136mSb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136mSb     51     85     -6      

Antimony Nucleus 136mSb Layered View

136mSb

 

136mSb

Antimony Nucleus 136mSb Front View

136mSb

Antimony Nucleus 136mSb Back View

136mSb

Antimony Nucleus 136mSb Left View

136mSb

Antimony Nucleus 136mSb Right View