Antimony Nucleus 134mSb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134mSb     51     83     -7      

Antimony Nucleus 134mSb Layered View

134mSb

 

134mSb

Antimony Nucleus 134mSb Front View

134mSb

Antimony Nucleus 134mSb Back View

134mSb

Antimony Nucleus 134mSb Left View

134mSb

Antimony Nucleus 134mSb Right View