Antimony Nucleus 132m2Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132m2Sb     51     81     -6      

Antimony Nucleus 132m2Sb Layered View

132m2Sb

 

132m2Sb

Antimony Nucleus 132m2Sb Front View

132m2Sb

Antimony Nucleus 132m2Sb Back View

132m2Sb

Antimony Nucleus 132m2Sb Left View

132m2Sb

Antimony Nucleus 132m2Sb Right View