Antimony Nucleus 129m3Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129m3Sb     51     78     23/2      

Antimony Nucleus 129m3Sb Layered View

129m3Sb

 

129m3Sb

Antimony Nucleus 129m3Sb Front View

129m3Sb

Antimony Nucleus 129m3Sb Back View

129m3Sb

Antimony Nucleus 129m3Sb Left View

129m3Sb

Antimony Nucleus 129m3Sb Right View