Antimony Nucleus 129m2Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129m2Sb     51     78     -15/2      

Antimony Nucleus 129m2Sb Layered View

129m2Sb

 

129m2Sb

Antimony Nucleus 129m2Sb Front View

129m2Sb

Antimony Nucleus 129m2Sb Back View

129m2Sb

Antimony Nucleus 129m2Sb Left View

129m2Sb

Antimony Nucleus 129m2Sb Right View