Antimony Nucleus 128mSb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128mSb     51     77     5      

Antimony Nucleus 128mSb Layered View

128mSb

 

128mSb

Antimony Nucleus 128mSb Front View

128mSb

Antimony Nucleus 128mSb Back View

128mSb

Antimony Nucleus 128mSb Left View

128mSb

Antimony Nucleus 128mSb Right View