Antimony Nucleus 127Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127Sb     51     76     7/2      

Antimony Nucleus 127Sb Layered View

127Sb

 

127Sb

Antimony Nucleus 127Sb Front View

127Sb

Antimony Nucleus 127Sb Back View

127Sb

Antimony Nucleus 127Sb Left View

127Sb

Antimony Nucleus 127Sb Right View