Antimony Nucleus 126m2Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126m2Sb     51     75     -3      

Antimony Nucleus 126m2Sb Layered View

126m2Sb

 

126m2Sb

Antimony Nucleus 126m2Sb Front View

126m2Sb

Antimony Nucleus 126m2Sb Back View

126m2Sb

Antimony Nucleus 126m2Sb Left View

126m2Sb

Antimony Nucleus 126m2Sb Right View