Antimony Nucleus 124m2Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  124m2Sb     51     73     -8      

Antimony Nucleus 124m2Sb Layered View

124m2Sb

 

124m2Sb

Antimony Nucleus 124m2Sb Front View

124m2Sb

Antimony Nucleus 124m2Sb Back View

124m2Sb

Antimony Nucleus 124m2Sb Left View

124m2Sb

Antimony Nucleus 124m2Sb Right View