Antimony Nucleus 120m2Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  120m2Sb     51     69     3      

Antimony Nucleus 120m2Sb Layered View

120m2Sb

 

120m2Sb

Antimony Nucleus 120m2Sb Front View

120m2Sb

Antimony Nucleus 120m2Sb Back View

120m2Sb

Antimony Nucleus 120m2Sb Left View

120m2Sb

Antimony Nucleus 120m2Sb Right View