Antimony Nucleus 120Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  120Sb     51     69     1      

Antimony Nucleus 120Sb Layered View

120Sb

 

120Sb

Antimony Nucleus 120Sb Front View

120Sb

Antimony Nucleus 120Sb Back View

120Sb

Antimony Nucleus 120Sb Left View

120Sb

Antimony Nucleus 120Sb Right View