Antimony Nucleus 120m3Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  120m3Sb     51     69     -6      

Antimony Nucleus 120m3Sb Layered View

120m3Sb

 

120m3Sb

Antimony Nucleus 120m3Sb Front View

120m3Sb

Antimony Nucleus 120m3Sb Back View

120m3Sb

Antimony Nucleus 120m3Sb Left View

120m3Sb

Antimony Nucleus 120m3Sb Right View