Antimony Nucleus 119m2Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  119m2Sb     51     68     27/2      

Antimony Nucleus 119m2Sb Layered View

119m2Sb

 

119m2Sb

Antimony Nucleus 119m2Sb Front View

119m2Sb

Antimony Nucleus 119m2Sb Back View

119m2Sb

Antimony Nucleus 119m2Sb Left View

119m2Sb

Antimony Nucleus 119m2Sb Right View