Antimony Nucleus 118m1Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  118m1Sb     51     67     3      

Antimony Nucleus 118m1Sb Layered View

118m1Sb

 

118m1Sb

Antimony Nucleus 118m1Sb Front View

118m1Sb

Antimony Nucleus 118m1Sb Back View

118m1Sb

Antimony Nucleus 118m1Sb Left View

118m1Sb

Antimony Nucleus 118m1Sb Right View