Antimony Nucleus 118Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  118Sb     51     67     1      

Antimony Nucleus 118Sb Layered View

118Sb

 

118Sb

Antimony Nucleus 118Sb Front View

118Sb

Antimony Nucleus 118Sb Back View

118Sb

Antimony Nucleus 118Sb Left View

118Sb

Antimony Nucleus 118Sb Right View