Antimony Nucleus 118m2Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  118m2Sb     51     67     -8      

Antimony Nucleus 118m2Sb Layered View

118m2Sb

 

118m2Sb

Antimony Nucleus 118m2Sb Front View

118m2Sb

Antimony Nucleus 118m2Sb Back View

118m2Sb

Antimony Nucleus 118m2Sb Left View

118m2Sb

Antimony Nucleus 118m2Sb Right View