Antimony Nucleus 115Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  115Sb     51     64     5/2      

Antimony Nucleus 115Sb Layered View

115Sb

 

115Sb

Antimony Nucleus 115Sb Front View

115Sb

Antimony Nucleus 115Sb Back View

115Sb

Antimony Nucleus 115Sb Left View

115Sb

Antimony Nucleus 115Sb Right View