Antimony Nucleus 114mSb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  114mSb     51     63     -8      

Antimony Nucleus 114mSb Layered View

114mSb

 

114mSb

Antimony Nucleus 114mSb Front View

114mSb

Antimony Nucleus 114mSb Back View

114mSb

Antimony Nucleus 114mSb Left View

114mSb

Antimony Nucleus 114mSb Right View