Antimony Nucleus 109Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  109Sb     51     58     5/2      

Antimony Nucleus 109Sb Layered View

109Sb

 

109Sb

Antimony Nucleus 109Sb Front View

109Sb

Antimony Nucleus 109Sb Back View

109Sb

Antimony Nucleus 109Sb Left View

109Sb

Antimony Nucleus 109Sb Right View