Antimony Nucleus 107Sb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  107Sb     51     56     5/2      

Antimony Nucleus 107Sb Layered View

107Sb

 

107Sb

Antimony Nucleus 107Sb Front View

107Sb

Antimony Nucleus 107Sb Back View

107Sb

Antimony Nucleus 107Sb Left View

107Sb

Antimony Nucleus 107Sb Right View