Tin Nucleus 137Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  137Sn     50     87     -5/2      

Tin Nucleus 137Sn Layered View

137Sn

 

137Sn

Tin Nucleus 137Sn Front View

137Sn

Tin Nucleus 137Sn Back View

137Sn

Tin Nucleus 137Sn Left View

137Sn

Tin Nucleus 137Sn Right View