Tin Nucleus 136Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136Sn     50     86     0      

Tin Nucleus 136Sn Layered View

136Sn

 

136Sn

Tin Nucleus 136Sn Front View

136Sn

Tin Nucleus 136Sn Back View

136Sn

Tin Nucleus 136Sn Left View

136Sn

Tin Nucleus 136Sn Right View