Tin Nucleus 135Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135Sn     50     85     -7/2      

Tin Nucleus 135Sn Layered View

135Sn

 

135Sn

Tin Nucleus 135Sn Front View

135Sn

Tin Nucleus 135Sn Back View

135Sn

Tin Nucleus 135Sn Left View

135Sn

Tin Nucleus 135Sn Right View