Tin Nucleus 134Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134Sn     50     84     0      

Tin Nucleus 134Sn Layered View

134Sn

 

134Sn

Tin Nucleus 134Sn Front View

134Sn

Tin Nucleus 134Sn Back View

134Sn

Tin Nucleus 134Sn Left View

134Sn

Tin Nucleus 134Sn Right View