Tin Nucleus 133Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133Sn     50     83     -7/2      

Tin Nucleus 133Sn Layered View

133Sn

 

133Sn

Tin Nucleus 133Sn Front View

133Sn

Tin Nucleus 133Sn Back View

133Sn

Tin Nucleus 133Sn Left View

133Sn

Tin Nucleus 133Sn Right View