Tin Nucleus 132Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132Sn     50     82     0      

Tin Nucleus 132Sn Layered View

132Sn

 

132Sn

Tin Nucleus 132Sn Front View

132Sn

Tin Nucleus 132Sn Back View

132Sn

Tin Nucleus 132Sn Left View

132Sn

Tin Nucleus 132Sn Right View