Tin Nucleus 131Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  131Sn     50     81     3/2      

Tin Nucleus 131Sn Layered View

131Sn

 

131Sn

Tin Nucleus 131Sn Front View

131Sn

Tin Nucleus 131Sn Back View

131Sn

Tin Nucleus 131Sn Left View

131Sn

Tin Nucleus 131Sn Right View