Tin Nucleus 130m2Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130m2Sn     50     80     10      

Tin Nucleus 130m2Sn Layered View

130m2Sn

 

130m2Sn

Tin Nucleus 130m2Sn Front View

130m2Sn

Tin Nucleus 130m2Sn Back View

130m2Sn

Tin Nucleus 130m2Sn Left View

130m2Sn

Tin Nucleus 130m2Sn Right View